Nopea vanhentumisaika on kuljetussaatavan vihollinen

Mikko Hanni (mikko.hanni a kalt.fi), 23.10.2017

Monille kuljetusalan yrityksille ja yrittäjille tiekuljetukseen perustuvan kuljetussaatavan nopea vanhentumisaika tulee yllätyksenä. Vanhentumisaika on pituudeltaan pääsääntöisesti vain vuoden mittainen ja se voidaan katkaista ainoastaan nostamalla saatavasta kanne. Vain poikkeuksellisissa tapauksissa vanhentumisaika on kolme vuotta. 

Vuoden vanhentumisaika koskee kaikkia kuljetussaatavia, joihin noudatetaan tiekuljetussopimuslakia. Kuljetussaatavaa koskeva kanne on nostettava toimivaltaisessa käräjäoikeudessa vuoden määräajassa. Vanhentumisaika ei siten katkea muistuttamalla vastapuolta velasta. Vanhentunutta saatavaa ei voida saattaa voimaan myöskään vastakanteella tai kuittausvaatimuksella. Kuljetussaatavan vanhentuessa yrityksellä ei ole saatavaan siten enää minkäänlaista oikeutta.

Mikäli kanteen perusteena on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, vanhentumisaika on kuitenkin kolme vuotta. Tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden kynnys on korkealla. Se voi ylittyä esimerkiksi siinä tapauksessa, että vastapuoli on syyllistynyt rikolliseen tekoon kuljetussaatavaa periessään.

Kuljetusmaksun vanhentumisaika alkaa kulumaan kolmen kuukauden kuluttua kuljetussopimuksen tekemisestä. Mikäli sopimus on tehty suullisesti, kolmen kuukauden laskenta-aika alkaa oikeuskäytännön nojalla kulumaan kuljetuskohtaisesti. Kuljetetun tavaran vähentymistä, vahingoittumista, luovutuksen viivästymistä ja katoamista sekä kansainvälisiä kuljetuksia koskevat hieman poikkeavat vanhentumisajan kulumissäännöt – näitä sääntöjä ei niiden moninaisuuden takia käsitellä tässä kirjoituksessa.

Myös tuomioistuimet ovat käsitelleet tuomioissaan vanhentumiskysymystä. Toimistomme edusti X Oy:tä Kymenlaakson käräjäoikeudessa käsitellyssä riita-asiassa L 17/3420. Tapauksessa X Oy oli suorittanut Y Oy:n kuljetuksia suullisen sopimuksen perusteella. Y Oy vaati 29.3.2017 nostetulla kanteella, että X Oy velvoitetaan maksamaan Y Oy:lle takaisin kuljetusmaksuja 31.12.2015 saakka. Käräjäoikeus totesi tuomiossaan, että Y Oy:n vaatimukset olivat vanhentuneita muutoin paitsi päivämäärien 30.12. ja 31.12.2015 osalta. Käräjäoikeus hylkäsi Y Oy:n kanteen kokonaisuudessaan.

Korkein oikeus on käsitellyt vanhentumisasiaa ennakkoratkaisussaan KKO:1985-II-173. Kyseisessä ennakkoratkaisussa A Oy oli suorittanut B Oy:n kuljetuksia suullisen sopimuksen perusteella. A Oy vaati 21.3.1983 nostetulla kanteella, että B Oy velvoitetaan maksamaan A Oy:lle kuljetusmaksuja 25.8.1981 saakka. Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että kanne oli nostettu liian myöhään ja se hylättiin vanhentuneena.

Välttääkseen tiekuljetukseen perustuvan kuljetussaatavan vanhentumisen kuljetusalan yrityksen on ensiarvoisen tärkeää vaatia vastapuolelta kuljetussaataviaan mahdollisimman nopeasti. Huomionarvoista on, että kotimaisissa kuljetuksissa kuljetussopimuksen osapuolet voivat kuitenkin sopia pidemmästä vanhentumisajasta. Tällainen sopimus on tärkeää tehdä aina kirjallisesti, jotta asiasta ei tarvitse riidellä myöhemmässä vaiheessa.Takaisin